Definitionen av denervering överkänslighet

Nervsystemet är en mycket anpassningsbar organ. Även inom en enda livstid, är förmågan att svara på förändringar i miljön av största vikt för en organisms kondition. Anpassningar sker på molekylär nivå regelbundet, förändringar i mönstren för genuttryck som svar på miljö omständighet är bröd och smör av cellbiologi. Denervering är förlusten av motor innervation som styr muskelaktivitet, skelettmuskeln inte längre styrs av det centrala nervsystemet. De förändringar som upplevs av nerv- och muskelceller resulterar i denervering överkänslighet uppträder på molekylär nivå – och i första hand innebära ändringar i neurotransmittoraktivitet och tätheten av deras receptorer.

Hjärnan är en samling av nervceller anordnade att arbeta tillsammans i en otroligt exakt, detaljerat sätt. Eftersom dessa celler inte delar en gemensam cytoplasma, kräver de en extracellulär metod för kommunikation, för att propagera elektriska signaler på längre avstånd. Evolution har antagit signalsubstansen – som är en klass av kemikalier som produceras och frigörs av nervceller – för att kommunicera med angränsande nervceller. Neurotransmittorn diffunderar tvärs över utrymmet mellan nervterminaler, som kallas synaptiska luckor, och så småningom kommer i kontakt med proteinreceptorer på membranytan av den så kallade “post-synaptiska” cell. Dessa sändare receptorer genomgår en konformationsändring och framkalla en serie av biokemiska signaler i den mottagande cellen. Dessa händelser inträffar inom millisekunder, och är underlaget för våra tankar, beteenden, och synen på tillvaron.

Vanligen förkortat som Ach, är Acetylkolin en kritisk signalsubstans som spelar en viktig roll i patologin av denervering överkänslighet. Denna sändare produceras och släppas i både det perifera och centrala nervsystemet, det är välkänt för sin talan i den neuromuskulära förbindelsen, där det fungerar som en excitatoriska sändare som kan initiera muskelsammandragning. Denervering överkänslighet är allmänt tillskrivs patologiska anpassningar i kemi denna neuromuskulära sändare efter denervering av skelettmuskulaturen.

Enligt en 1992 studie från University of California, San Francisco, är supersensitvity grund av denervering delvis orsakas av en minskning av aktiviteten av acetylkolinesteras i nerv synapsen. Detta enzym verkar normalt mot nedbrytning acetylkolin, när det släpps i den synaptiska klyftan mellan nervcellerna. Dess verksamhet säkerställer att tiden för neurotransmittoraktivitet är en ändlig, hårt kontrollerad värde. När aktiviteten hos dessa enzymer minskar, kommer den tid som ACh finns i synapsen förlängas och därmed bidra till överkänslighet syndrom.

Denerverade muskelfibrer kommer förutsägbart ändra sina cellulära egenskaper, särskilt genom uppreglering deras känslighet för acetylkolin. Specifikt kommer dessa muskelceller induceras att syntetisera nya acetylkolinreceptorer och infoga dem i plasmamembranet av cellen. Enligt en 1984 studie från Journal of Cell Biology, var nivåerna av RNA som kodar för ACh-receptorer ökat 100 gånger i denerverade mus muskler. De ökade RNA-nivåer öka produktionen av receptorproteiner, som följaktligen amplifierar muskeln känslighet för acetylkolinfrisättning.